5-7 OCT 2024 Pabelló 1 · Fira de Barcelona
5-7 OCT 2024
Palau 1 · Fira de Barcelona

Política de privacitat

Política de protecció de dades

Amb motiu de l’entrada en vigor del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del Consejo, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) informem que totes les dades de caràcter personal que ens facilitin a través del web del saló Expohogar formaran part d’un tractament titularitat del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona (COACB), titular del citat lloc web i amb domicili social al carrer Casp, 130 08013 Barcelona i CIF Q 0873007 I, finalitat de la qual és la de prestar els serveis sol·licitats i informar sobre notícies, novetats i serveis del COACB.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
 • Identitat: Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona (COACB)
 • NIF: Q 0873007 I
 • Adreça postal: C. Casp, 130 08013 Barcelona
 • Contacte Delegat de Protecció de Dades: dpd@coacb.com
 • Contacte amb COACB: coacb@coacb.com
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Al COACB tractem la informació que ens faciliten les empreses per tal de poder gestionar la seva participació al Saló EXPOHOGAR o per atendre les seves consultes.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades per gestionar la seva participació es conservaran fins el compliment de les respectives obligacions contractuals de prestació de serveis del saló. Posteriorment les dades es podran mantenir bloquejades només per complir obligacions legals de conservació per possibles responsabilitats derivades del tractament fins que finalitzin els terminis de prescripció legal.

Les dades tractades per atendre les seves consultes es conservaran fins que se sol·liciti la seva supressió o arrebossat el consentiment per la persona interessada. Per a revocar el seu consentiment pot presentar la seva sol·licitud al correu: dpd@coacb.com .

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base jurídica perquè el COACB tracti les dades amb la finalitat de gestionar la participació al Saló EXPOHOGAR, és l’execució del contracte.

La base legal per al tractament de les seves dades amb la finalitat d’atendre les seves consultes sobre el saló, és l’aportació del consentiment.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen de la pròpia persona interessada.

Les categories de dades que es tracten són: dades d’identificació, codis o claus d’identificació, adreça postal o electrònica, dades financeres i bancàries.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en el COACB estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.
 • En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. El COACB deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Les persones interessades podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable.
 • En el moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d’obligacions legals.
 • Pot consultar més informació sobre l’exercici dels seus drets o presentar una reclamació, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214, Esc. A, 1º. 1a., 08008 Barcelona, o a la web apdcat.gencat.cat .

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat de les dades i dret a la limitació del tractament, directament al nostre departament de protecció de dades enviant un correu electrònic coacb@coacb.com .

Com garantim la seguretat de les seves dades?

El COACB adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.